کمک عائله مندی

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا
‍ ⚫سوال : آقایی با خانمی که یک بچه کوچک دارد ازدواج میکند ، آیا می تواند کمک عائله مندی دریافت کند ؟
Author: tamasco