نوبتکاری در ایام مرخصی

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, مرخصی ها, نوبتکاری
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
دوسوال دارم , میخواهم بدانم بنظر اساتید کانال حل اختلاف :
1. فوق العاده نوبتکاری جزء حق السعی هست ؟
2. آیا درصورت بازخرید مرخصی کارگر نوبتکار ,باید با احتساب نوبتکاری پرداخت شود ؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید