عیدی و سنوات در ایام مرخصی بیماری

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, قانون تامین اجتماعی, قانون کار
‍ سوال : در دوره استراحت پزشکی کارگر، آیا به کارگر مربوطه بن و مسکن پرداخت می شود ؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید