رای دیوان عدالت اداری درخصوص مالیات کمک هزینه رفاهی

Posted by: tamasco
Category: دیوان عدالت اداری, مالیات
ابلاغ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص معافیت مالیاتی کمک هزینه رفاهی کارکنان
Author: tamasco