قانون کار و تامین اجتماعی, مدیریت منابع انسانی

دستورالعمل اجرای طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل کارگران تابع شرکت‌‌های خدماتی پیمانکاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تامین نیروی انسانی

دستورالعمل اجرای طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل کارگران تابع شرکت‌‌های خدماتی پیمانکاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تامین نیروی انسانی

دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار تابع شرکت‌‌های خدماتی پیمانکاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تامین نیروی انسانی، مصوب 1385

شماره: 52160            تاریخ: 31؍4؍1385

طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل شرکت‌‌های خدمات پیمانکاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تامین نیروی انسانی که در اجرای مواد ۴۸ و ۴۹ و ‌‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 49 قانون کار با همکاری انجمن صنفی شرکت‌‌‌‌‌های خدماتی تنظیفات و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تامین نیروی انسانی و دفتر مشاوره فنی طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل بهسو صنعت و با هماهنگی و نظارت اداره کل نظارت بر نظام‌‌‌‌‌های جبران خدمت کارکنان ‌‌‌‌وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و تایید گردیده است به ترتیب مقرر این دستورالعمل به موقع اجرا گذاشته‌‌ می‌شود.

‌‌‌‌‌‌‌ماده 1- کلیه شرکت‌‌های خدماتی پیمانکاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تامین نیروی انسانی و موسسات مشاوره طرف قرارداد با شرکت‌ها و موسسات خصوصی، تعاونی، دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها، شهرداری‌‌‌ها و دیگر موسسات عمومی و خصوصی و نیز واحدهایی که تحت عنوان شرکت‌‌های تعاونی خدماتی و نظایر آنها در داخل سازمان‌‌‌ها و موسسات فوق‌الذکر فعالیت می‌کنند و تابع مقررات قانون کار‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشند مشمول ضوابط این دستورالعمل هستند.

‌‌‌‌ماده 2- شرکت‌ها و تعاونی‌های مشمول این دستورالعمل اختصار پیمانکار و واحد‌های طرف قرارداد آنها که از خدماتی پیمانکاران استفاده‌‌ می‌کنند اختصاراً کارفرما نامیده‌‌ می‌شوند.

‌‌‌‌‌‌‌ماده ۳- منظور از کارگران پیمانکاری کارگرانی هستند که به موجب قرارداد کار مدت محدود یا نامحدود توسط پیمانکار استخدام و جهت ارائه خدمت به کارفرما معرفی شوند.

‌‌‌‌‌‌‌ماده ۴- منظور از کارگاه در این دستورالعمل محلی است که کارگر توسط پیمانکار به آنجا معرفی و در آن محل کار اشتغال‌‌‌‌ می‌ورزد.

‌‌‌‌‌‌ماده 5- شغل و ‌‌‌‌وظیفه کارگر حسب موضوع قرارداد پیمانکاری یکی از مشاغل مندرج در مجموعه پیوست است و بایستی قرارداد مربوط با وی طبق فرم ضمیمه تنظیم و توسط مدیریت شرکت پیمانکاری و کارگر ‌‌‌‌‌امضاء و صادر و یک نسخه از آن تحویل کارگر و یک نسخه تحویل کارفرما و یک نسخه به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال شود.

‌‌تبصره- در صورتی که تمام یا برخی مشاغل پیمانکار در طرح پیوست ‌‌پیش‌بینی نشده باشد پیمانکار موظف است با اعلام مراتب به اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت برابر ضوابط مقرر نسبت به ارزیابی آنها اقدام و پس از اخذ تاییدیه، مشاغل مذکور را ملاک عمل قرار دهد.

عدم اقدام در مورد مشاغل موضوع این تبصره توسط پیمانکار به معنای عدم فعالیت وی در حیطه مشاغل مزبور بوده و پیمانکار نمی‌تواند تعهدی در این زمینه در قبال کارفرما بنماید.

‌‌‌‌‌‌ماده ۶- شغل و ‌‌‌‌وظیفه کارگر همان است که در قرارداد وی (موضوع ‌‌‌‌ماده 5) مشخص گردیده است. تغییر شغل کارگر پیمانکاری در مدت اعتبار قرارداد در هر حال موکول به موافقت وی و مستلزم تنظیم و صدور قرارداد مجدد در شغل جدید مطابق ضوابط این دستورالعمل است.

تبصره- ارتقاء شغلی یا گروه کارگر در مدت اعتبار قرارداد با رعایت ضوابط این دستورالعمل بلامانع است.

آیا می‌دانید؟

قانونا این امکان مهیا شده است که هر کارگاه بتواند متناسب با شرایط خود و مقتضیات صنعت و بازار کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل مختص خود را طراحی و اجرا نموده و با رعایت الزامات قانونی به تایید وزارت کار رسانده و جایگزین طرح طبقه بندی مشاغل نماید.

‌‌‌‌ماده 7- کارفرمایان به هنگام عقد قرارداد پیمانکاری در زمینه استفاده از خدمات نیروی انسانی با شرکت‌‌های‌‌‌‌‌ ذی‌ربط بر اساس ‌‌‌‌‌‌‌ماده ۱۳ قانون کار و سایر ضوابط مقرر موظف به ‌‌پیش‌بینی تکالیف ناشی از این دستورالعمل در قرارداد پیمانکاری بوده و لازم است با درج مراتب در قرارداد اجرای مفاد این دستورالعمل را از پیمانکار خواستار و در اجرای آن نظارت نمایند و در غیر این صورت راساً مسئول اجرای تعهدات قانونی پیمانکار در قبال کارگر خواهند بود.

‌‌‌‌‌‌ماده ۸- پیمانکاران موظفند در مورد فعالیت موضوع قرارداد پیمانکاری علاوه بر یک نسخه قرارداد کارگران (موضوع ‌‌‌‌ماده 5) تصویر شناسنامه‌های شغلی مربوط را نیز در اختیار کارفرما قرار دهند.

‌‌‌‌‌‌ماده ۹- مزد شغل کارگران پیمانکاری حسب گروه شغلی مورد تصدی مطابق جدول ضمیمه این دستورالعمل و بر اساس جدول مزد سال ۱۳۸۱ توسط انجمن صنفی شرکت‌‌های خدماتی تنظیفات و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تامین نیروی انسانی پیشنهاد و به تایید اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت ‌‌‌‌وزارت کار و امور اجتماعی رسیده و با اعمال مصوبات شورای عالی کار برای سال ۸۵ تنظیم شده است، تعیین‌‌ می‌گردد. پرداخت مزد بیش از مزد شغل‌های مزبور با درج در قرارداد کار بلامانع است. علاوه بر مزد شغل پیمانکار موظف است سایر مزایای قانونی کارگران را بر اساس ضوابط مربوط به قرارداد مشخص نماید.

‌‌‌‌‌‌تبصره ۱- در صورتی که مزد برخی از کارگران که قبل از اجرای این دستورالعمل به استخدام پیمانکار در آمده‌اند بیش از مزد‌های جدول مزد موضوع ‌‌‌‌‌‌ماده ۹ باشد، مزد مزبور ملاک عمل است و در طول مدت قرارداد قابل کاهش نیست.

‌‌تبصره ۲- تغییرات مزدی مصوبات شورای عالی کار در ابتدای هر سال بایستی در جدول مزد موضوع این ‌‌‌‌ماده اعمال و ملاک عمل قرار گیرد.

‌‌تبصره ۳- در مورد آن دسته از پیمانکاران موضوع این دستورالعمل که قبلاً طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل خود را تهیه و به موقع اجرا درآورده اند، در صورتی که مزد شغل‌‌‌‌‌های تصویبی آنان بیش از مزد شغل‌های موضوع این ‌‌‌‌ماده باشد، مزد‌های طرح‌های مصوب آنان ملاک عمل است. در غیر این صورت باید جدول موضوع ‌‌‌‌‌‌ماده 9 را اجرا نمایند.

‌‌‌‌ماده 10- در صورتی که کارگاه محل خدمت کارگر پیمانکاری دارای طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل مصوب ‌‌‌‌وزارت کار و امور اجتماعی باشد، کارفرما و پیمانکار با هماهنگی اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت‌‌ می‌بایست در پرداخت مزد کارگران پیمانکار در مدت قرارداد کار آنان به جای جدول مزد موضوع ‌‌‌‌‌‌ماده ۹ جدول مزد طرح مصوب کارگاه را ملاک قرار دهند مشروط بر آنکه مزد شغل‌های تعیین شده برای کارگران مزبور کمتر از مزد شغل‌های جدول موضوع ‌‌‌‌ماده 9 نباشد. در غیر این صورت همان جدول مزد موضوع ‌‌‌‌ماده 9 ملاک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد بود.

‌‌‌‌‌‌‌ماده ۱۱- در صورت اعلام اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت پیمانکاران مشمول این دستورالعمل برای اجرای طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل لازم است بر اساس ضوابط مربوط نسبت به تشکیل کمیته طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل اقدام کنند.

‌‌‌‌‌‌‌ماده ۱۲- رعایت شرایط احراز مشاغل به شرح مندرج در شناسنامه شغلی طرح پیوست در مورد کارگران الزامی است اما چنانچه کارگر در شغلی قرار گیرد که شرایط احراز آن را از نظر تحصیل و تجربه یا هر دو نداشته باشد این امر مانع از تطبیق در آن شغل نیست و بایستی بر اساس همان شغل با وی رفتار شود.

تبصره ۱- در تعیین طبقه شغلی (در مورد شغل‌‌‌‌هایی که دارای بیش از یک طبقه هستند) ملاک مدرک تحصیلی است که کارگر به هنگام استخدام ارائه‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد. در صورتی که ضمن خدمت مدرک تحصیلی بالاتر ارائه دهد پیمانکار الزامی به پذیرش و تاثیر آن در تعیین طبقه شغلی ندارد.

‌‌تبصره ۲- در صورتی که کارگر فاقد مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغل بوده ولی بنا به تایید پیمانکار دارای تجربه مفیدی در زمینه شغل باشد، به ترتیب جدول پیوست تجربه وی جایگزین کمبود تحصیل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد شد.

این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره ۹۱۴۹ مورخ 11؍2؍81‌‌ می‌گردد.

ابراهیم نظری جلالی- معاون روابط کار

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *