دستمزد مقطوع در اصناف

Posted by: tamasco
Category: سازمان تامین اجتماعی

سوال :
در اصناف که نرخ مقطوع دستمزد دارند :
۱. اگر بیشتر از نرخ مقطوع به کارگر پرداخت شود آیا کارفرما مکلف است مزد واقعی را در لیست بیمه رد کند ؟
۲. اگر بیشتر از نرخ مقطوع رد کند آیا در تعهدات تامین اجتماعی( مثل بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ) تاثیر گذار است؟
۳. مزایای مشمول چطور ؟
آیا کارفرما مکلف است مزایای مشمول را ( بن و مسکن و اضافه کاری ) را رد کند ؟

پاسخ از استاد ریاضی :
پرداخت کمتر از دستمزد تعیین شده مشمول جریمه است ، اما بیشتر از دستمزد مقطوع نیز باعث ایجاد مزیتی برای کارگر نمی شود و تأثیری در مزایای پرداختی تامین اجتماعی ( مقرری بیمه بیکاری و غرامت مرخصی بیماری و بارداری و یا مستمری بازنشستگی ) ندارد .
ضمنا مزایا ( کمک هزینه مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ) نیز باید پرداخت شود و در لیست بیمه تامین اجتماعی اعمال گردد .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید