تخلف تامین اجتماعی

Posted by: tamasco
Category: سازمان تامین اجتماعی

حسابرسی تامین اجتماعی

در شرکت های خصوصی ، سازمان تامین اجتماعی فقط اجازه حسابرسی سال آخر مالی را دارد .
اخذ تعهد از شرکت های خصوصی جهت حسابرسی سالهای گذشته ممنوع است.

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید