ابطال بند1 فصل ششم دستورالعمل شماره 539/5000- 21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی.

Posted by: tamasco
Category: قانون تامین اجتماعی
 بند ۱ از فصل ششم دستورالعمل شماره 539/5000- 21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. 

این بند درخصوص رسیدگی مجدد به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای آنها بوده است .

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید