۵۵ سال

۲۲ آبان
بیمه بیکاری برای کارگران با سن بیش از ۵۵ سال
Category: بازنشستگی, بیمه بیکاری
⚫سوال : با توجه به اینکه افراد بالای ۵۵ سال سن یا بیش از ده سال سابقه در صورت بیکاری بدون میل و اراده میتوانند تا بازنشستگی از بیمه بیکاری استفاده کنند ،حال اگر کارگری در ۵۵سالگی ۱...