گواهی کارگر

۱۴ مهر
مسئولیت کارفرما درخصوص ایمنی کارگران
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, حفاظت فن...
ارائه گواهی پزشکی کارگر مبنی بر عدم استفاده از تجهیزات ایمنی