کوچک سازی

۱۱ اسفند
تعدیل نیرو
تعدیل نیرو با احترام – بخش اول
Category: دسته‌بندی نشده
هیچ کس از این کار خوشش نمی آید، با این حال چنین اتفاقی می افتد. در شرکت شما تعدیل نیرو ضروری شده و شما به عنوان مدیر منتخب، باید آن را با کمترین اثرات جانبی ممکن عملی نمایید. اما ش...