کنترل زمان

۰۹ اسفند
AdobeStock_127549435-940x624
کنترل موثر زمان در یک روز کاری
Category: دسته‌بندی نشده
وقفه های روزانه ای که در کار رخ می دهند یکی از موانع مهم و اصلی در کنترل موثر زمان و موفقیت می باشند. اگر روز کاری گذشته خود را بیاد بیاورید و چند دقیقه ای را برای فکر کردن به وقفه...