کمیسیون پزشکی

۲۱ آبان
ارجاع کار سبک و مناسب با تشخیص کمیسیون پزشکی
Category: قانون کار, مراجع حل اختلاف وزارت کار
⚫سوال : اگر شخصی بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی قادر به کار در پست فعلی نباشد و کارفرما امکان جابجایی شخص را داشته باشد و امتناع کند ، آیا کارگر میتواند از کارفرما شکایت کند؟ و کارفرما...