کسور بیمه تامین اجتماعی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۸ مرداد
پرداخت های غیر نقدی
Category: قانون تامین اجتماعی
آیا به پرداخت های غیر نقدی هم کسور تامین اجتماعی تعلق میگیرد؟