کار شیفتی

۱۴ آبان
نوبت کار1
نوبت کاری ، جمعه کاری ،مرخصی استعلاجی ، مشاغل سخت و زیان آور
Category: قانون تامین اجتماعی, قانون کار, مشاغ...
پاسخ به چند سوال در خصوص نوبت کاری ، جمعه کاری ، سنوات ، مرخصی استعلاجی از استاد محمدی