کار در روز جمعه

۰۶ دی
عواقب عدم رعایت تعطیلی روز جمعه برای کارفرمایان
Category: تعطیلات, جمعه کاری, حادثه و بیماری ن...
عواقب احتمالی عدم رعایت تعطیل روز جمعه برای کارفرمایان
۰۳ دی
کار در روز جمعه
Category: جمعه کاری
اگر در کارگاهی ، روز جمعه بطور کامل کار انجام نشود ( فردی ۵ ساعت کار کند ) بازهم باید یک روز کامل تعطیل جایگزین درطول هفته داشته باشد؟
۲۰ آبان
عواقب عدم رعایت تعطیلی روز جمعه برای کارفرمایان
Category: سازمان تامین اجتماعی, قانون تامین اج...
نکته بسیار حیاتی برای کارفرمایانی که ناچارند روزهای جمعه نیز فعالیت داشته باشند: عواقب احتمالی عدم رعایت تعطیل روز جمعه برای کارفرمایان آرمین خوشوقتی به استناد ماده ۶۲ قانون کار، ر...