کارگر نوبتکار

۰۶ دی
محاسبه فوق العاده نوبتکاری
Category: نوبتکاری
چگونگی محاسبه فوق العاده در ماه