وظیفه کارفرما در قبال شورا

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۹ خرداد
تعهدات کارفرما در قبال شورای اسلامی کار
Category: شورای اسلامی کار
تکلیف کارفرما در قبال تامین محل شورای اسلامی کار