موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۸ خرداد
تخلف تامین اجتماعی
Category: سازمان تامین اجتماعی
تخلف تامین اجتماعی در حسابرسی سال های گذشته
۱۶ دی
تذکر معاون دادستان کل کشور به تامین اجتماعی
Category: سازمان تامین اجتماعی
حسابرسی و بازرسی سازمان تامین اجتماعی از دفاتر مالی بخش خصوصی
۱۷ آبان
حق بیمه قراردادهای آموزشی
Category: قانون تامین اجتماعی
حق بیمه قراردادهای آموزشی که در محل آموزشگاه برگزار می شوند