معلولیت

۱۵ آبان
کارفرمایانی که معلولان را به کار بگیرند از پرداخت حق بیمه معاف شدند
Category: تسهیلات کارفرمایان, قانون کار
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حمایت از حقوق معلولان موضوع پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان بخش غیردولتی و بیمه سهم خویش‌فرمایی افراد دارای معلولیت (تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۵۱۴/ت۵۶۰۶۷هـ...