مرخصی فوت بستگان درجه اول

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۴ آبان
مرخصی فوت بستگان درجه یک
Category: مرخصی ها
آیا روزهای تعطیل در مرخصی فوت بستگان درجه یک محاسبه می شود؟