مدیریت بحران

۰۹ اسفند
توقف فعالیت کارگاه برای مقابله با کرونا
Category: مرخصی ها
مزاحمتون برخی از مدیران به دلیل شرایط فعلی تصمیم دارند که تا عید شرکت متبوع خود را تعطیل کنند تا بحث کرونا در مجموعه را کنترل کنند ؛ راهنمایی بفرمایید چه بکنند که کمترین تبعات حق...
۰۷ اسفند
اصول مدیریت بحران در سازمان ها
Category: مدیریت منابع انسانی
مدیریت بحران در سازمان ها ، برداشتی آزاد از کتاب مدیریت بحران