مدل فیلیپس

۲۴ مهر
ارزیابی اثربخشی آموزش در سازمان بر اساس مدل پنج سطحی فیلیپسv-
Category: مدیریت منابع انسانی, مقالات
ارزیابی اثربخشی آموزش در سازمان بر اساس مدل پنج سطحی فیلیپسv-[1] آرمین خوشوقتی (نویسنده مسئول)۱، شیما جعفرزاده۲   ۱ مدیرعامل و موسس شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد، تهران، khoshvaght...