ماموریت

۱۶ خرداد
ماموریت ورزشی
Category: ماموریت
فوق العاده اضافه کاری در ماموریت ورزشی
۱۴ بهمن
اضافه کاری در ماموریت
Category: حقوق و مزایا, قانون کار
سوال : آیا اگر در ماموریت اضافه کاری داشته باشیم علاوه بر حق ماموریت ، اضافه کاری هم باید پرداخت شود؟