ماده ۸۵ قانون کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۸ آبان
آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان اصلاح شد
Category: حفاظت فنی و بهداشت کار, طب کار, وزار...
آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان اصلاح شد آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان (در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ شورای عالی حفاظت فنی) اصلاح شد به استن...