قطع مقرری بیمه بیکاری

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۸ مرداد
قطع مقرری بیمه بیکاری
Category: بیمه بیکاری
آیا کارگزاری تامین اجتماعی می تواند به دلیل عدم حضور در منزل ، بیمه بیکاری را قطع کند؟