قرارداد مشاوره

۳۱ اردیبهشت
قرارداد کار
چگونه یک قرارداد کار تنظیم کنیم؟ | اصول تنظیم قرارداد کار و سند پشتیبان
Category: دوره آموزشی, قرارداد کار, قرارداد ها...
نحوه تنظیم قرارداد کار و چگونگی مطالبه خسارت ترک کار از کارکنان
۰۵ دی
قرارداد مشاوره مشمول قانون تامین اجتماعی نیست
Category: قانون تامین اجتماعی, قرارداد ها
آیا به قرارداد مشاوره, که ارکان کارگری در آن وجود نداشته باشد, و انجام موضوع قرارداد نیز به تنهایی توسط مشاور صورت میگیرد, کسور بیمه ای تعلق میگیرد ؟