قانون شوراهای اسلامی کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۹ خرداد
تعهدات کارفرما در قبال شورای اسلامی کار
Category: شورای اسلامی کار
تکلیف کارفرما در قبال تامین محل شورای اسلامی کار
۲۸ اردیبهشت
رسیدگی به تخلفات اعضای شورای اسلامی کار
Category: شورای اسلامی کار
مرجع رسیدگی به کم کاری و تخلف شورای اسلامی کار ،