قانون خدمات مدیریت کشوری

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۷ تیر
امتیاز ایثارگری قانون مدیریت خدمات کشوری
Category: جانبازان و ایثارگران
حق ايثارگري بند ٢ ماده ٦٨ قانون مدیریت خدمات کشوری