فوت مستمری بگیران

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۶ شهریور
فرمول محاسبه مستمری فوت
Category: بازنشستگی, سازمان تامین اجتماعی, مست...
فرمول محاسبه مستمری فوت
۱۸ بهمن
مستمری فوت به فرزندان
Category: مستمری
سوال : آیا یک فرزند میتونه بعد فوت پدر و مادر از مستمری هردو ( پدر و مادر ) بهره مند بشه؟
۱۶ آذر
مستمری فوت به بازماندگان
Category: قانون تامین اجتماعی
بیمه شده ای از سال ۸۱ تا سال ۹۷ به مدت ۱۸ سال بیمه بوده و در سال ۹۸ فوت می شود . آیا بازماندگان وی می توانند از مستمری تامین اجتماعی برخوردار شوند ؟
۱۱ آبان
عدم پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرمادر زمان مقرر نمی تواند سبب تضییع حقوق کارگر و بازماندگان وی گردد
Category: قانون تامین اجتماعی, قانون کار, مشاغ...
گروهی از بازماندگان بیمه شدگان تامین اجتماعی که به دلیل فوت همسرانشان به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه نموده اند تا مستمری دریافت نمایند لیکن به دلیل عدم پرداخت کامل حق بیمه توسط...