فسخ قرارداد

۱۱ دی
برخورد انضباطی با اعتیاد کارکنان
Category: انضباطی
سوال : در شرایط زیر کارفرما چگونه می تواند نسبت به اخراج یا فسخ قرارداد اقدام کند؟ ۱- با فردی تا پایان سال قرارداد وجود دارد. ۲- شغل کارگر نگهبانی است. ۳- شرکت فاقد آئین نامه...
۲۱ آذر
فسخ یکجانبه قرارداد از سوی کارفرما
Category: قانون کار, قرارداد کار, مراجع حل ...
سوال : اگر با کارگری قرارداد یه ماهه بسته شود ، و ماه بعد کارفرما با کارگر قرارداد را فسخ کند ، آیا کارگر میتواند نسبت به کارفرما مدعی شود؟ در ضمن کار کارفرما پیمانکاری میباشد ...