عدم رعایت تعطیلی روز جمعه

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۶ دی
عواقب عدم رعایت تعطیلی روز جمعه برای کارفرمایان
Category: تعطیلات, جمعه کاری, حادثه و بیماری ن...
عواقب احتمالی عدم رعایت تعطیل روز جمعه برای کارفرمایان