عدم ارسال لیست بیمه

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۸ مهر
برقراری بیمه بیکاری در صورت عدم ارسال لیست
Category: بیمه بیکاری
عدم ارسال لیست بیمه، و برخورداری از مقرری بیمه بیکاری