شورای اسلامی

۲۹ خرداد
تعهدات کارفرما در قبال شورای اسلامی کار
Category: شورای اسلامی کار
تکلیف کارفرما در قبال تامین محل شورای اسلامی کار
۱۴ خرداد
تعطیل توافقی در اثر کاهش حجم کار
Category: تغییر شرایط کار, شورای اسلامی کار
توافق با کارکنان جهت کاهش ساعت کار
۲۸ اردیبهشت
رسیدگی به تخلفات اعضای شورای اسلامی کار
Category: شورای اسلامی کار
مرجع رسیدگی به کم کاری و تخلف شورای اسلامی کار ،
۰۲ بهمن
نحوه اخذ رای در شورای اسلامی کار
Category: شورای اسلامی کار
سوال : شورای اسلامی شرکت ما نه نفره است. حالا اگر بخواهیم تصمیمی بگیریم که در جلسه از بین نه نفر فقط پنج نفر در جلسه حضور دارند ( که نفر پنجم نماینده مدیریت در شورا است، و چهار نف...