خرید سابقه بیمه سربازی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۶ اردیبهشت
سابقه سربازی جزو سابقه سخت و زیان آور محسوب می شود؟
Category: کارهای سخت و زیان آور, مشاغل سخت و ز...
آیا سابقه خدمت سربازی جزو سابقه سخت و زیان آور محسوب می شود؟
۲۴ خرداد
قانون احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه
Category: حق بیمه
قانون احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه
۰۴ بهمن
نحوه محاسبه سابقه جهت بازنشستگی
Category: بازنشستگی, حق بیمه, قانون تامین اجتم...
در صورتی که شخصی به سن۵۰ سال برسد، آیا امکان بازنشستگی برای نامبرده با ۲۵ سال سابقه کار وجود دارد؟ با فرض اینکه این فرد۱۲ سال در مشاغل زیان آور و ۱۳ سال در مشاغل عادی شاغل به کار ...
۲۹ آذر
تاثیر سوابق خدمت سربازی در بازنشستگی
Category: بازنشستگی, سازمان تامین اجتماعی, قان...
آیا با خرید سربازی به مدت ۲ سال و با ۲۸ سال خدمت و سن ۵۰ سال می توان بازنشسته شد؟