خرید خدمت سربازی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۲ شهریور
بیمه سرباز ها
Category: حق بیمه, قانون تامین اجتماعی
لزوم بیمه نمودن سرباز ها
۰۵ مرداد
بیمه بیکاری ایام خدمت سربازی
Category: بیمه بیکاری
آیا سابقه بیمه خدمت سربازی جزء سابقه بیمه ( جهت برخورداری از مقرری بیمه بیکاری) ملاک محاسبه قرار می گیرد؟
۲۴ خرداد
قانون احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه
Category: حق بیمه
قانون احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه
۲۴ خرداد
اشتغال به کار دانشجویان
Category: حقوق و مزایا, قرارداد کار
آیا می توان با دانشجو قرارداد کار بست؟
۲۹ آذر
تاثیر سوابق خدمت سربازی در بازنشستگی
Category: بازنشستگی, سازمان تامین اجتماعی, قان...
آیا با خرید سربازی به مدت ۲ سال و با ۲۸ سال خدمت و سن ۵۰ سال می توان بازنشسته شد؟