حق بیمه ۱۳۹۹

۲۹ فروردین
دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۹
Category: حق بیمه, سازمان تامین اجتماعی, قانون...
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص دستمزد مشمول کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۹