حق بیمه سال 98

۱۸ آبان
IMG_20191109_220531_410
حق بیمه ششماهه دوم سال۹۸
Category: قانون تامین اجتماعی
محاسبات فوق بر مبنای حداقل دستمزد می باشند