جایگزینی تجربه و تحصیلات

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۰ دی
جایگزینی تجربه و تحصیل در طرح طبقه بندی مشاغل
Category: طبقه بندی مشاغل
آیا در طرح طبقه بندی مشاغل سابقه خدمت میتواند جایگزین مدرک تحصیلی باشد ؟