تکالیف کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۳ مرداد
تکالیف کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی
Category: سازمان تامین اجتماعی, قانون تامین اج...
وظایف کارفرمایان ( واگذارنده کار ) در راستای اجرای قانون تامین اجتماعی توضیح داده شده است