تفکیک پست از شغل

۳۰ بهمن
حق پست
Category: حق بیمه, حقوق و مزایا, طبقه بندی مشا...
آیا با حذف شدن حق پست ، سازمان تامین اجتماعی حق دارد کارفرما را جریمه کند ؟