تفاوت تطبیق

۰۳ مرداد
تفاوت تطبیق
Category: طبقه بندی مشاغل
تاثیر تفاوت تطبیق در سنوات و اضافه کاری و فوق العاده ماموریت
۱۶ خرداد
طرح طبقه بندی مشاغل
Category: طبقه بندی مشاغل
افزایش مزد شغل در طرح طبقه بندی مشاغل
۰۳ خرداد
افزایش تفاوت تطبیق
Category: طبقه بندی مشاغل
تفاوت تطبیق در شرکت های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار ، در چه مواردی مشمول افزایش می شود ؟
۰۱ خرداد
الزام به طرح طبقه بندی مشاغل
Category: طبقه بندی مشاغل
چرا کارفرمایان باید طرح طبقه بندی مشاغل داشته باشند؟
۱۷ آذر
نحوه محاسبه سنوات در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل
Category: طبقه بندی مشاغل, قانون کار
سوال : حق جذب که به میزان ده درصد روی احکام کارگزینی نیروهای حکمی شهرداری قید شده و چند سالی هست که به طور مداوم پرداخت میشود، آیا چون از مزد شغل تفکیک شده است برای پاداش پایان کار...