تفاهم نامه وزارت کار و تامین اجتماعی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۹ خرداد
تفاهم نامه بیمه بیکاری
Category: بیمه بیکاری
تفاهم نامه بیمه بیکاری بین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی