بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگر

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۶ خرداد
بیمه مسئولیت کارفرمایان
Category: بیمه مسئولیت
در چه مواردی کارفرمایان نمیتوانند از محل بیمه نامه مسئولیت مدنی خود، تمام یا بخشی از خسارت را دریافت کنند؟