بیماری های شغلی

۱۳ دی
پیش بینی حادثه ناشی از کار
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, قرارداد ...
سوال : اگر کارکنان در زمان کار خطری را تشخیص بدهند و این احتمال وجود داشته که حادثه ای رخ بدهد چه بایستی کرد ؟