بیماری ناشی از کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۹ دی
حادثه و بیماری ناشی از کار
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار
اگر کارگر از عوارض کار , و بیماری ناشی از کار مطلع باشد, مسئولیت کیفری متوجه کارفرما نیست .