بهره وری

۰۹ اسفند
AdobeStock_127549435-940x624
کنترل موثر زمان در یک روز کاری
Category: دسته‌بندی نشده
وقفه های روزانه ای که در کار رخ می دهند یکی از موانع مهم و اصلی در کنترل موثر زمان و موفقیت می باشند. اگر روز کاری گذشته خود را بیاد بیاورید و چند دقیقه ای را برای فکر کردن به وقفه...
۰۹ اسفند
توسعه منابع انسانی سرآمد
نکاتی برای داشتن یک روز کاری با بهره وری بیشتر
Category: دسته‌بندی نشده
هر روز 15 دقیقه را به برنامه ریزی همان روز اختصاص دهید. بهترین زمان برای انجام این کار اواخر شب گذشته و یا صبح همان روز است. برنامه داشتن جداگانه به شما کمک می کند تا اولویت های خو...