بن و مسکن در لیست بیمه صنوف

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۷ مرداد
دستمزد مقطوع در اصناف
Category: سازمان تامین اجتماعی
تاثیر مزایا در لیست بیمه اصناف