برداشت از حقوق کارگر

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۰ بهمن
کارفرما در چه مواردی می تواند از مزد کارگر برداشت نماید؟
Category: دیوان عدالت اداری
سوال: در صورتی که بدلیل نوع کار کارگر، کارفرما از کارگر طلبی داشته باشد آیا از مطالبات کارگر قابل برداشت است؟ پاسخ: اولا مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و مطالبات کارگر جزء دیون...