بخشنامه مزد ۱۴۰۰

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۴ فروردین
محاسبات حقوق و مزایای ۱۴۰۰
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, جبران خدمت,...
محاسبه حقوق و مزایای قانونی سال ۱۴۰۰